Algemene voorwaarden

Couleur Maison levert voornamelijk maatwerk producten.

Maatwerkproducten zoals fotobehang en verf op kleur gemaakt, kunnen niet geretourneerd worden.

Behang
Bij behang wordt er een onderscheid gemaakt in producten die uit voorraad geleverd worden en producten die we speciaal voor u op maat bestellen c.q. laten maken.

Behang geleverd uit voorraad mag retour. (aangeduid met ✿✿✿ bij het artikel)
Behang uit voorraad kan retour worden gezonden volgens onderstaande voorwaarden:
• Indien het ontvangen behang geleverd uit voorraad niet geheel aan uw verwachting voldoet kunt het behang terugsturen en eventueel ruilen voor een ander dessin. Hierbij wordt het verschil in prijs + verzendkosten berekend.
• Retourrollen dienen retour ontvangen te worden in de onbeschadigde en originele verpakking.
• De verzendkosten zijn voor rekening van de afnemer.
• Behangrollen dienen binnen 14 werkdagen na ontvangst datum retour te zijn ontvangen.
• Terugbetaling van tegoeden geschied zoveel mogelijk binnen 10 werkdagen doch maximaal binnen 22 werkdagen.
Indien een voordeel is berekend op verzendkosten omdat er boven een bepaald bedrag aan producten is besteed wordt dit voordeel op verzendkosten na retourzending alsnog verrekend.
• Behang uit voorraad wordt aangegeven als u in de rechterbovenhoek een groene band ✿✿✿ ziet. De voorraad staat bij het product en onder de prijs vermeld.

Indien bij een product geen voorraad wordt weergegeven dan geldt het volgende:
Dit product wordt speciaal voor u besteld. Het is qua kleur, dessin en afmetingen afgestemd op uw wensen en maatvoering. Eventueel bijbestellen heeft een zeer grote kans op kleurverschil. En de kans dat een volgende afnemer exact de gelijke samenstelling besteld (hetzelfde dessin in dezelfde kleur met hetzelfde badnummer voor een overeenkomstige afmeting) is nihil.
Om deze reden is het product een maatwerk product waarbij het niet mogelijk is het product te retourneren of ruilen.

• Wij adviseren u bij twijfel eerst een staal op te vragen.

Aflevering

De goederen worden geleverd af magazijn. De producten worden in een ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op het traject naar de geadresseerde op kunnen treden. Wij treden dan ook niet op als tussenpersoon bij een eventuele vermissing. Indien een klant nadrukkelijk aangeeft de producten te willen verzekeren dan worden de producten verzekerd verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de klant.
Indien een pakket bij ontvangst beschadigd geaccepteerd wordt kunt u nimmer meer de schade verhalen op Couleur Maison. In geval van schade dient u het pakket te weigeren om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. Geef de koerier bij weigering ook direct de rede aan van weigering en informeer ons schriftelijk / per email.

Retourneren

Indien de koper een ander product ontvangt dan hij besteld heeft of indien het ontvangen product beschadigd is, wordt dit door verkoper uiteraard kosteloos omgeruild voor een ander exemplaar. In dit geval neemt verkoper de kosten van de retourzending en de verzendkosten van de nieuwe levering voor haar rekening. Neem in dit geval altijd direct contact op met couleurmaison@hotmail.com

Verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen alleen te accepteren als deze van te voren zijn aangemeld en als de verpakking origineel en onbeschadigd is. Als het vermoeden bestaat dat het product gebruikt of beschadigd is door nalatigheid of door opzettelijk toedoen van koper behoudt verkoper zich het recht voor de restitutie van het aankoopbedrag te verminderen met de ontstane waardevermindering van het geretourneerde product.

Wij raden u aan artikelen alleen retour te zenden via het postkantoor (TPG post). U ontvangt dan een verzendbewijs en het is mogelijk om de zending te traceren.
Retouradres: Couleur Maison, Oosteinde 52, 2291 AE Wateringen.

Oplevering

De door ons vermelde levertijd geldt steeds “bij benadering”. Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand zijn wij niet tot enige vergoeding verplicht noch heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de levertijd met een periode van een maand of langer wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Een levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de oplevering of uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van ons. De levertijd gaat in op het moment dat de betaling ontvangen is.

Betaling

Koop en verkoop. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening. Een factuur wordt bij elke zending meegezonden. Bij het permanent niet aannemen / weigeren van een verzending, te lezen een annulering, worden verzendkosten berekend.

Reclame

1. Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van de geleverde goederen kunnen door de afnemer bij ons slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen indien het gebrek uiterlijk zichtbaar is en bij verborgen gebreken binnen 14 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclame moet een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken bevatten.

Betreffende producten die op de site aangeboden geldt het volgende:

Behang
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.
Bij behang mogen maximaal 3 banen behang geplakt zijn als hierin de fout geconstateerd had kunnen worden. Het aanbrengen van de rollen houdt de aanvaarding van de goederen in.

Oud behang kan verkleuringen bevatten inherent aan de leeftijd van het product. Hierop alsmede op kleine ongerechtigheden kunnen geen reclames aanvaard worden.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Afwijkingen van maximaal 5% zijn toegestaan in zowel de lengte als breedte van behangrollen en randen. Een teveel of tekort aan het aantal rollen vanwege deze reden valt buiten onze verantwoordelijkheid of die van de fabrikant. Aan berekeningen die door ons uitgevoerd worden, kunnen geen rechten worden ontleend.

Fotobehang/ wandposters
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.
Fotobehang mag niet geplakt worden als hierin voor het plakken een fout geconstateerd had kunnen worden. Maatverschillen in de posterdelen onderling kunnen alleen voor het aanbrengen geconstateerd worden en klachten op maatafwijking worden alleen voor het plakken geaccepteerd.
Het aanbrengen van het product houdt de aanvaarding van de goederen in.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Maatafwijkingen cq aansluitverschillen van maximaal 1/2 cm (0,5 cm) zijn toegestaan tussen de wandposter/ fotobehangdelen t.o.v. elkaar. Een maatafwijking van 5% op het totale dessin, zowel in hoogte als breedte, is toegestaan.

Tussentijdse maatwijzigingen door fabrikant voorbehouden. Aan berekeningen die door ons uitgevoerd worden, kunnen geen rechten worden ontleend.


Verf
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt. Kleurverschillen tussen de verschillende verfbaden van de fabrikant zijn mogelijk en geven geen recht op enige schadevergoeding.

2. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor geleverde goederen sluit elke reclame uit.

3. Indien de afnemer met inachtneming van het bovenstaande gereclameerd heeft en de reclame terecht is, zijn wij uitsluitend gehouden de goederen waarop de reclame betrekking heeft, voor rekening van ons te vervangen.

4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de afnemer slechts op, indien de reclame terecht is, met dien verstande dat deze opschorting alleen geldt:

a. tot het bedrag, dat aan afnemer voor de goederen waarop de reclame betrekking heeft, in rekening is gebracht, en

b. gedurende de periode tussen de datum, waarop de schriftelijke gemotiveerde reclame bij ons is ingediend en de datum van vervanging of herstel van de betreffende goederen, materialen of het uitgevoerde werk.


Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang de afnemer geen volledige betaling terzake van de overeenkomst aan de Couleur Maison heeft verricht, blijven de goederen en/of materialen eigendom van de Couleur Maison. De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij na aanmaning gerechtigd bovenbedoelde goederen terug te nemen, in welke geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

2. Afbeelding die wij (hebben) ontvangen (middels email, upload, post, en/of op elke andere manier) zijn automatisch eigendom van de Couleur Maison. tenzij er vooraf of tijdens het versturen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

Aansprakelijkheid

1. Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.

2. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging- vertraging en/of stoornis, vertraging bij bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere (bedrijf )schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bestuurders of leidinggevend personeel van de Couleur Maison.

*Met ons/wij wordt bedoeld de directie van de Couleur Maison(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Sorteer op
betaalopties
© 2010 - 2024 Couleur Maison | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel